Disclaimer

Lezers van door beursbink.nl uitgegeven informatie verklaren zich akkoord met onderstaande disclaimer:

Risico’s

U dient de door beursbink.nl opgestelde informatie niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten.

Aan de door beursbink.nl opgestelde informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door beursbink.nl verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend.

Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de u toegezonden informatie blijven volledig voor uw eigen rekening. Beursbink.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door beursbink.nl gepubliceerde informatie.

U bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen. Indien een lezer besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan tot gevolg hebben dat koersverliezen resteren.

Informatie

De artikelen en rapporten worden opgesteld aan de hand van zorgvuldig onderzoek. Hoewel beursbink.nl uiterste zorgvuldigheid betracht en gebruik maakt van betrouwbaar geachte bronnen kan ze niet instaan voor de juistheid, volledigheid en / of actualiteit van de gepubliceerde informatie.

De rapporten en selecties zijn niet afgestemd op individueel beleggingsbeleid. Lezers dienen zelf na te gaan of zij ideeën als door beursbink.nl gepresenteerd als waardevol en passend beschouwen. In geval van onduidelijkheid dan wel vragen hieromtrent raad beursbink.nl aan contact op te nemen met uw beleggingsadviseur.

Gebruik van informatie

Het is niet toegestaan om de door beursbink.nl gepubliceerde informatie aan te passen, te kopiëren, verspreiden, verzenden, publiceren, vertonen, reproduceren, in licentie te geven of te verkopen.

Verspreiding is wel toegestaan wanneer daartoe in het betreffende bericht of rapport toestemming is gegeven dan wel wanneer u daartoe van mij uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft verkregen.

In geval van verspreiding geldt dat geen wijzigingen mogen worden aangebracht in de gepubliceerde artikelen. Deze dienen volledig te zijn en voorzien van bronvermelding.

Toepasselijk recht

De Nederlandse rechtbank heeft het exclusieve recht te oordelen over eventuele geschillen.

Disclosure

De artikelen zijn geschreven op persoonlijke titel. De informatie dient te worden beschouwd als onafhankelijk.

De auteur kan zelf posities hebben in besproken beleggingen. Bij het verstrekken van rapporten wordt gemeld wanneer voor eigen rekening aandelen van het besproken bedrijf in portefeuille zijn.

Hoewel de auteur zorgvuldigheid betracht bij het naleven van de transparantieregels, kan deze niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden voor niet-nakoming van de regels.

Aanmelden / afmelden nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt enkel verzonden aan degenen die zich daarvoor zelf hebben aangemeld of op enigerlei wijze interesse in beursbink.nl hebben getoond.

Onderaan iedere nieuwsbrief wordt de mogelijkheid verschaft om u snel en eenvoudig uit te schrijven.

Vragen

Voor vragen en opmerkingen over deze disclaimer kunt u met mij contact opnemen.


 

Beursbink.nl behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie wijzigingen in deze disclaimer aan te brengen.

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 1 december 2014.

Back to top ▴