AVA

AVA is de afkorting voor Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze vergadering vindt één keer per jaar plaats en is een wettelijk verplicht onderdeel voor beursgenoteerde ondernemingen. Tijdens deze vergadering kunnen aandeelhouders hun goedkeuring verlenen op bepaalde voorstellen en besluiten. Eén aandeel geeft tijdens de algemene vergadering recht op één stem, oftewel one share one vote. Hoe meer aandelen een aandeelhouder in zijn bezit heeft, hoe meer invloed hij kan uitoefenen. Iedere aandeelhouder mag de AVA bijwonen.

De algemene vergadering van aandeelhouders is de enige keer in het jaar waarin het bestuur en de aandeelhouders met elkaar in gesprek gaan. De aandeelhouders hebben via de AVA inspraak op de besluitvorming. Echter kan het geen bindende specifieke instructies geven over hoe het bestuur haar taak dient uit te voeren. Kapitaal en bestuur zijn van elkaar gescheiden.

Functies AVA

De jaarlijkse vergadering heeft in feite een aantal functies
– Het informeren van de aandeelhouders over de resultaten van de onderneming.
– Het verlenen van goedkeuring voor belangrijke besluiten, zoals fusies en overnames.
– Het verlenen van décharge van bestuurders en commissarissen.
– Een platform voor discussie tussen bestuur en aandeelhouders over de toekomstige strategie van de onderneming.

De aandeelhouders hebben de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat hun investering in de onderneming goed wordt beheerd. Zij kunnen bestuurders en commissarissen ter verantwoording roepen en eventueel juridische stappen ondernemen.

De bevoegdheden van de AVA in een Nederlandse onderneming zijn wettelijk vastgelegd. Een belangrijke bevoegdheid is de goedkeuring van belangrijke besluiten, zoals fusies en overnames. Daarnaast beslist de AVA ook over de benoeming en het ontslag van bestuurders.

AVA en structuurvennootschap

Bij grote Nederlandse ondernemingen is er sprake van een structuurvennootschap. De AVA van een Nederlandse structuurvennootschap heeft minder bevoegdheden. Daar is de raad van commissarissen machtiger dan de AVA. Dit komt omdat bepaalde bevoegdheden van de AVA zijn overgedragen aan de RvC. Als gevolg hierdoor verzwakt de positie van de aandeelhouder en de inspraak van de AVA op de besluitvorming. Zodoende is de macht van de AVA in een structuurvennootschap beperkt.

ava-structuurvennootschap

Een structuurvennootschap ontneemt als het ware een aantal bevoegdheden van de AVA en geeft deze aan de raad van commissarissen, zoals de benoeming en het ontslag van de raad van bestuur. In een structuurvennootschap worden bestuurders benoemd door de raad van commissarissen. Eventuele nieuwe commissarissen moeten weliswaar benoemd worden door de aandeelhouders, maar dit kan enkel op voordracht van de al zittende raad van commissarissen. Aandeelhouders kunnen wel aanbevelingen doen voor een voordracht, maar de raad van commissarissen is niet verplicht dit op te volgen. De RvC kan pas tot benoeming van een commissaris overgaan wanneer de AVA geen bezwaar maakt.

AVA en Angelsaksisch one-tier board structuur

Ondernemingen in Angelsaksische landen zoals de VS hebben geen aparte Raad van Commissarissen. Angelsaksiche ondernemingen werken volgens een one-tier board structuur. De benoeming van het bestuur en andere belangrijke besluiten blijft toebehoren aan de AVA en de uiteindelijke macht ligt bij deze ondernemingen meer bij de aandeelhouders.

Bijzondere aandeelhoudersvergadering

Naast de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders kan ook te allen tijde een bijzondere aandeelhoudersvergadering in het leven worden geroepen. Deze bijzondere vergadering kan tussentijds plaatsvinden op verzoek van zowel aandeelhouders als bestuur.
Dit gebeurt met name op het moment dat er binnen de onderneming belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden waar instemming van de aandeelhouders voor nodig is. Denk hierbij aan fusies, directiewijzigingen of grote investeringen.

Back to top ▴